ธารา ศรีอนุรักษ์

ธารา ศรีอนุรักษ์ เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

เรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเขาน้อย จากนั้นบรรพชาเป็น สามเณรที่วัดเทพพนมเชือด อ.ร่อนพิบูลย์ แล้วเดินทางไปศึกษาต่อที่วัด ธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม ๓ ประโยค จึงเดินทางขึ้นมาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค จาก สํานักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม และเรียนจบปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เคยได้รางวัลชมเชยบทกวีพานแว่นฟ้า ๒ สมัย, รางวัลชมเชยจากการ ประกวดรวมเรื่องสั้นหนังสือทํามือ MBK INDY BOOK AWARDS ครั้งที่ ๒ รางวัลชมเชยบทกวีประจําปี จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, รางวัลเรื่องสั้นรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิชิต โรจนประภา นิตยสารบางกอก นักกลอนตัวอย่างจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๑. รางวัล สุภาว์ เทวกุลฯ ปี ๒๕๕๒ พร้อมรางวัลพิเศษอันดับ ๒ จากเรื่องสั้น “เลือด เนื้อและชีวิต”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๖ ประเภทกวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๓  มีดหม้อสีทองเป็นเรื่องเล่าของ ธารา ศรีอนุรักษ์นวนิยายเรื่อง มีดหม้อสีทอง จึงต่างจากวรรณกรรมเชิงศาสนาที่มุ่งเน้นแต่การนําเสนอสาระด้านบวกและด้านลบเป็นหลัก แต่กลับทําให้ผู้อ่านได้รับรู้อีกด้านหนึ่ง นั่นก็คือตัวตนและการเป็นพระสงฆ์ ซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นสะพานหรือตัวเชื่อมที่มีหน้าที่ถ่ายทอดหลักธรรมคํา สั่งสอนที่ดีงาม ไปยังผู้คนในสังคมวงกว้างที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องสั้น จำนวน ๑๖ เรื่อง คือ  มีดหม้อเปลี่ยนสี, สายการบิณฯ ที่สุดโหด, เหตุการณ์เขย่าขวัญ, ภารกิจจํายอม, วันว่าง, มนต์บทแรก, ผีจําเป็น, เจ้าภาพ,เหตุแห่งน้ำมนตร์ (๑), เหตุแห่งน้ํามนตร์ (๒), พี่มหา, สามเณรต้นแบบ (๑), สามเณรต้นแบบ (๒), โปรดญาติ, ทัศนธรรม, มีดหม้อสีทอง  นอกจากนี้แล้ว การใช้ภาษา บรรยากาศ และกลวิธีในการเล่าเรื่องยัง สอดคล้องเหมาะสมและมีความโดดเด่น จึงไม่เพียงทําให้น่าติดตามอ่านตั้ง แต่ต้นไปจนกระทั่งจบเรื่องเท่านั้น แต่ยังทําให้ผู้อ่านได้เห็นภาพที่แปลกใหม่ อีกมุมหนึ่งของวรรณกรรมแนวนี้อีกด้วย

ผลงานนักเขียน

มีดหม้อสีทอง

เนื้อหาในหนังสือ
https://drive.google.com/file/d/1ZeAA4Cx78th1wY5luvanyOb-ABo_KOba/view?usp=sharing
เสียงบรรยาย
๑ มีดหม้อเปลี่ยนสี
https://drive.google.com/file/d/1gIWue_4WMuMxjEf5P9mEiFoJPR6VNZfL/view?usp=sharing
๒ สายการบิณฯที่สุดโหด
https://drive.google.com/file/d/1yOO68zkDgJrZZ8gnrxbzPnqGOkyRhGqb/view?usp=sharing
๓ เหตุการณ์เขย่าขวัญ
https://drive.google.com/file/d/1yvZ6Ir24UAfIY1toWxP-Wl66rDNtJqOt/view?usp=sharing
๔ ภารกิจจํายอม
https://drive.google.com/file/d/18f4tcw3aZV9iPxPtKJAM8j4bvR72ctQt/view?usp=sharing
๕ วันว่าง
https://drive.google.com/file/d/1VPqz9EhBVYx57KR4_tJC4OGpVPexlvw0/view?usp=sharing
๖ มนต์บทแรก
https://drive.google.com/file/d/1Z0MIe05mFfwNKKdiN2agBZLYYag5a1Mk/view?usp=sharing
๗ ผีจำเป็น
https://drive.google.com/file/d/1rACQipP4TbveK7qlmbJlU_qDEPNrqAcb/view?usp=sharing
๘ เจ้าภาพ
https://drive.google.com/file/d/1jawhvZPLW22uROgRRf5D5L8bHruX_CF-/view?usp=sharing
๙ เหตุแห่งน้ำมนตร์ (๑)
https://drive.google.com/file/d/1aitRQsI4Ow82MoT9n5tr6X6DuUtJ_868/view?usp=sharing
๑๐ เหตุแห่งน้ำมนตร์(๒)
https://drive.google.com/file/d/1cBi_uxRQfXQticyXsWfQL_euAy9hgK6Y/view?usp=sharing
๑๑ พี่มหา   
https://drive.google.com/file/d/1YW22ewk8R5X5ilf8r0B7JErqk9f4i_qx/view?usp=sharing
๑๒ สามเณรต้นแบบ (๑)
https://drive.google.com/file/d/1THI3aFuCW8bWkKB2SFH25cYOWtkowi9v/view?usp=sharing
๑๓ สามเณรต้นแบบ (๒)
https://drive.google.com/file/d/1EQHQjXp_unq0x2OJRP7OEebmZXaUjcWn/view?usp=sharing
๑๔ โปรดญาติ
https://drive.google.com/file/d/1FU7RFq8AfLjk983rlyqmXY3DntbkTcQX/view?usp=sharing
๑๕ ทัศนธรรม
https://drive.google.com/file/d/1s0f_GZmoOh4CneZRSeruUm8wGmx6SN-Y/view?usp=sharing
๑๖ มีดหม้อสีทอง
https://drive.google.com/file/d/1zCcqopWpqV_Sw0MJVLiVZzE8kJ3d1Xrm/view?usp=sharing
อ้างอิง : https://sites.google.com/d/1ewhD0Qog1nySyiINJ-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น