ณัชชา พันธุ์เจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ประสบการณ์ด้านงานบริหาร

 1. ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยำลัย
  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 52 – 31 พฤษภาคม 53

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

 1. ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. (2559-2560). งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์: วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิก
  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 2. ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. (2556-2559). มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย: ดนตรีสร้างสรรค์
  เชิงวิชาการ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย.
  ตำรา
 3. ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2563). ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์เกศกะรัต
 4. ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2560). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์
  เกศกะรัต
 5. ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2558). การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต
 6. ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2558). การแต่งท านองสอดประสาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์
  เกศกะรัต, 278 หน้า

ผลงานนักเขียน

ทฤษฎีดนตรี

อ้างอิง : http://thefaachula.com

https://www.google.com

https://www.google.com/url?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น