พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ)

พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม เงื่อม พานิช ฉายา อินทปญฺโณ หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 — 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เขาได้มาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ผลงานเด่นของท่านพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม, ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และเป็นสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ 

ผลงานนักเขียน

คู่มือมนุษย์

เนื้อหาในหนังสือ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/handbook_for_mankind.pdf
เสียงบรรยาย
1. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-01.mp3
2. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-02.mp3
3. ไตรลักษณ์ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-03.mp3
4. อุปาทาน อำนาจของความยึดติด
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-04.mp3
5. ไตรสิกขา ขั้นของการปฏิบัตศาสนา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-05.mp3
6. เบญจขันธ์ คนเราติดอะไร
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-06.mp3
7. การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-07.mp3
8. การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-08.mp3
9. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/human-handbook-09.mp3
อ้างอิง : https://dhammaway.wordpress.com
https://th.wikipedia.org/wiki/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น