ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ศาสตราจารย์  ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

– D.E.A. (en Histoire de l’art ) มหาวิทยาลัยปารีส-ชอร์บอนน์ (ปารีส 4)(Universite de Paris-Sorbonne, Paris IV) ประเทศฝรั่งเศส

– ปริญญาเอก ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มหาวิทยาลัยปารีส-ซอร์บอนน์ (ปารีส 4) (Doctorat , en Histoire de l’art et Archeologie,Universite de Paris-Sorbonne, Paris IV), ประเทศฝรั่งเศส

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

– งานวิจัย

-ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและงานศิลปกรรม

– งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ

– ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์.

-โครงการลพบุรีศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิไทย เรื่อง “พัฒนาการศิลปกรรมสมัยก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๒๔)

– หนังสือ

-“พระพุทธรูป” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๒๙

– “ปราสาทขอมในประเทศไทย” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๐

-ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

– สองศตวรรษ วัดสุทัศนกพวราราม ศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางพระนคร

ผลงานนักเขียน

พุทธปฏิมา

อ้างอิง : https://www.google.com

http://www.art-in-sea.com/th/sakchai.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น