วิจารณ์ พานิช

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (27 พฤศจิกายน 2485 -) ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  วิจารณ์ พานิช เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศในการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการความรู้

ประวัติ

วิจารณ์ พานิช เป็นหลานชายของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) บุคคลสำคัญของโลกที่เรารู้จักกันในนามท่านพุทธทาสภิกขุ (นามเดิม เงื่อม พานิช) สมรสกับ ศ.พญ.อมรา (เศวตวรรณ) พานิช มีบุตรธิดา 4 คน

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2505-2509 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2510-2511 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิพูนพลัง
 • ประธานกรรมการตัดสินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า


ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • Member, WHO Expert Advisory Panel on Human Genetics, 2002-2006
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพ (Advisory Committee on Health Research) ขององค์การอนามัยโลก
 • กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
 • ประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์

เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ได้บุกเบิกระบบการจัดการงานวิจัยให้แก่ประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงาน และมูลนิธิหลายแห่ง ท่านได้นำประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา และสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารอย่างมาก

ผลงานนักเขียน

สอนเด็กให้เป็นคนดี

อ้างอิง : https://www.google.com
      https://th.wikipedia.org/wiki


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น