รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : 
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจุพันธุ์
สาขา : 
วรรณศิลป์
การศึกษา : 
ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นคนกรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๑๔ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากสถาบันเดิม เมื่อปี ๒๕๑๖ ได้เข้าศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลงานความเรียงและบทความวิชาการตลอดจนตำราด้านวรรณกรรมมากมาย รวมทั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทางวรรณกรรมขององค์กรภาครัฐและเอกชนหลายชุดในหลายวาระ นอกจากนี้ยังจัดทำรายการ “แวดวงวรรณกรรม” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. “วรรณกรรมปัจจุบัน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒. “วรรณคดีเปรียบเทียบ : วรรณคดีอินเดีย” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. “อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๔. “ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทย” : ‘ภาควรรณคดีไทย’ มหาวทยาลัยรามคำแหง
๕. “ภาษาไทย ๒ : หน่วยที่ ๙ การประพันธ์รูปแบบใหม่ หน่วยที่ ๑๐ การประพันธ์นานาชาติ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๖. “ภาษาไทย ๔ : หน่วยที่ ๑๓ อิทธิพลต่างประเทศในวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑๕ วรรณคดีเปรียบเทียบ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๗. “พัฒนาการวรรณคดีไทย : หน่วยที่ ๖ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๑๖” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๘. “แนวคิดไทย : หน่วยที่ ๗ ชายกับหญิง ตอน ทัศนะว่าด้วยชายกับหญิงในสังคมปัจจุบัน” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙. “ทอไหมในสายน้ำ : วรรคดีวิจารณ์ไทย พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๕๐๐” สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

ผลงานนักเขียน

ขุนช้าง ขุนแผน

อ้างอิง : https://www.google.com
            http://ocac.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น